Naprawy automatyki przemysłowej | RGB Elektronika | Polityka prywatności
side-area-logo
Polityka prywatności    

 • Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danym osobowym jest:

RGB Elektronika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (51-162 Wrocław) ul. Jana Długosza nr 2-6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000750271, NIP: 8951985034, REGON: 021407892, (dalej jako „Spółka RGB” lub „Administrator danych”).

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie adwokat Anny Lulis z kancelarii adwokackiej Adwokaci Lulis, Eckhardt-Ćwik i Partnerzy, ul. Życzliwa 23/1, 53-030 Wrocław, e-mail: support.google.com

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, bądź też chęci aktualizacji lub usunięcia Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

Można również korespondować z Administratorem pod adresem:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Anna Lulis

RGB ELEKTRONIKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Jana Długosza nr 2-6

51-162 Wrocław

 • W jaki sposób Spółka RGB chroni Państwa dane osobowe?
Spółka RGB wdrożyła procedury wewnętrzne zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), które zapewniają skuteczną ochronę Państwa danych osobowych.

 • Spółka RGB dysponuje odpowiednimi środkami do zabezpieczenia Państwa danych osobowych.
 • Spółka RGB przestrzega wszelkich zasad bezpieczeństwa danych osobowych oraz dokłada starań, aby poziom ochrony Państwa danych był jak najwyższy.
 • Spółka RGB podejmuje, wymagane przepisami prawa, kroki mające na celu ograniczenie ilości danych osobowych pozyskiwanych od Państwa.
 • Spółka RGB usuwa Państwa dane osobowe, kiedy przestają być one niezbędne do celu w jakim zostały przez Państwa podane oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Spółka RGB powołała Inspektora Ochrony Danych, którego zadaniem jest m.in.

 • monitorowanie przestrzegania przepisów RODO przez Spółkę RGB;
 • przeprowadzanie w Spółce RGB audytów mających na celu sprawdzenie prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółkę RGB;
 • przeprowadzanie szkoleń dla personelu Spółki RGB przetwarzającego dane osobowe;
 • współpraca z organem nadzorczym tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • W jakim celu Spółka RGB wykorzystuje Państwa dane osobowe?
Spółka RGB wykorzystuje dane osobowe w celu: 

 • Sprzedaży Państwu oferowanych przez spółkę towarów.
 • Świadczenia na Państwa rzecz usług serwisowania sprzętu i zawarcia stosownej umowy w tym zakresie.
 • Świadczenia na Państwa rzecz usług z zakresu diagnostyki urządzeń i zawarcia stosownej umowy w tym zakresie.
 • Świadczenia na Państwa rzecz usług sprzedaży elektroniki przemysłowej i zawarcia stosownej umowy w tym zakresie.
 • Świadczenia na Państwa rzecz usług skupu automatyki i elektroniki przemysłowej i zawarcia stosownej umowy w tym zakresie.
 • Świadczenia na Państwa rzecz usług demontażu linii produkcyjnych i zawarcia stosownej umowy w tym zakresie.
 • Świadczenia na Państwa rzecz usług przeglądu silników i zawarcia stosownej umowy w tym zakresie.
 • Skontaktowania się z Państwem w celu udzielenia niezbędnych informacji.
 • Rekrutacji pracowników Spółki.
 • Zarządzania działalnością Spółki.
 • Wypełniania ciążących na Spółce obowiązków prawnych;

 • Czy wrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez Spółkę RGB Państwa danych osobowych jest konieczne?
Podanie przez Państwa danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne, aczkolwiek konieczne do podjęcia współpracy ze Spółką RGB.

W przypadku gdy nie podadzą Państwo Spółce RGB niezbędnych danych osobowych Spółka RGB może nie być w stanie świadczyć dla Państwa oferowanych przez siebie usług.

Wszelkie przekazane Spółce RGB dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę lub na jaki pozwalają Spółce RGB obowiązujące przepisy prawa.  

 • Jakie Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę RGB i z jakich źródeł Spółka RGB je pozyskuje?
Kategorie danych osobowych Rodzaje danych osobowych Źródła z jakich pozyskujemy dane Podstawa prawna
Dane kontaktowe

♦   imię i nazwisko;

♦   adres;

♦   adres e-mail;

♦   numer telefonu;

♦   dane organizacji np. miejsce Państwa pracy, Państwa stanowisko, NIP, KRS;

♦   od Państwa;

♦   z zasobów publicznych;

♦   wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

♦   realizowanie uzasadnionych interesów Spółki RGB;

art. 6 ust. 1 lit. a), f) RODO

Informacje dotyczące Państwa tożsamości

♦   dane zawarte w dowodzie osobistym/paszporcie/innym dokumencie tożsamości;

♦   numer rachunku bankowego;

♦   od Państwa;

♦   wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

♦   realizowanie uzasadnionych interesów Spółki RGB;

art. 6 ust. 1 lit. a), f) RODO

Informacje niezbędne do zawarcia umowy ze Spółką RGB i wystawienia faktury za świadczoną usługę

♦   imię i nazwisko;

♦   nazwa firmy;

♦   adres;

♦   NIP (VAT UE);

♦   REGON;

♦   KRS

♦   od Państwa;

♦   z zasobów publicznych;

♦   wykonywanie zawartej z Państwem umowy;

art. 6 ust. 1 lit.  b) RODO

Szczególne kategorie danych osobowych w tym dane dotyczące zdrowia, karalności ♦   dane przekazane przez Państwa Spółce RGB; ♦   od Państwa;

♦   wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach;

♦   inne warunki wskazane w RODO;

art. 9 ust. 2  RODO
Informacje pobierane automatycznie po wejściu na stronę internetową Spółki RGB

♦   dane związane z urządzeniem z którego Państwo korzystają wchodząc na stronę internetową Spółki RGB;

♦   pliki „cookies”;

♦   od Państwa;

♦   wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

art. 6 ust. 1 lit.  a) RODO

  Prosimy, aby pamiętali Państwo, że w każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Komu Spółka RGB udostępnia Państwa dane osobowe i w jakim celu?

Spółka RGB bardzo starannie dobiera podmioty z którymi współpracuje i równie starannie weryfikuje zamieszczane na stronie internetowej Spółki RGB linki do innych stron internetowych i polityk ochrony prywatności.

Spółka RGB nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy Państwu weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcą Państwo powierzyć im swoje dane osobowe.

W z zatrudnianiem pracowników i współpracowników a także w związku ze świadczonymi dla Państwa usługami z zakresu diagnostyki urządzeń, serwisowania sprzętu, sprzedaży elektroniki przemysłowej czy skupu automatyki i elektroniki przemysłowej, jak również demontażu linii produkcyjnych, o ile jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa, udostępniamy Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • Organy administracji państwowej;
 • Organy egzekucyjne;

Powyższe organizacje będą również wykorzystywać Państwa dane osobowe jako “Administrator”. Oznacza to, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez te podmioty będzie odbywać się na podstawie polityk prywatności stosowanych przez te podmioty.

Zalecamy Państwu zapoznanie się z tymi politykami prywatności.

Państwa dane osobowe są również przekazywane dostawcom usług, z których Spółka RGB korzysta przy prowadzeniu działalności. Dostawcy tych usług są procesorami tj. przetwarzają powierzone im przez Spółkę RGB dane osobowe i podlegają w tym zakresie poleceniom Spółki RGB co do celów i sposobów przetwarzania danych.

Są to m.in.

 • podmioty świadczące na rzecz Spółki RGB usługi informatyczne;
 • podmioty świadczące na rzecz Spółki RGB usługi księgowe, kadrowo-płacowe;
 • podmioty świadczące na rzecz Spółki RGB usługi prawne;
 • podmioty świadczące na rzecz Spółki RGB usługi kurierskie, transportowe;

Podmioty te mają siedzibę głównie w Polsce.

Nasi dostawcy dają gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Podpisaliśmy z naszymi dostawcami odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Spółka RGB może także przekazać Pani/Pana dane osobowe obejmujące wyłącznie podany przez Panią/Pana spseudonimizowany adres e-mail do podmiotów z grupy Google w celu używania przez Spółkę RGB narzędzia Google Customer Match, które służy do wykorzystania adresów e-mail w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych np. reklam dotyczących produktów, usług, promocji i rabatów oferowanych przez Spółkę RGB wyświetlanych w serwisach Google takich jak np. Google Search, YouTube, Gmail po zalogowaniu się Pani/Pana na swoje konto. Szczegółowe zasady działania i przetwarzania danych w ramach Google Customer Match dostępne są pod poniższym linkiem: support.google.com

Informujemy, że w każdej chwili może Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ww. sposób i kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Sprzeciw można zgłosić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych powołanego przez Spółkę RGB - [email protected]

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Spółce RGB udostępnienie zebranych danych uprawnionym organom państwowym, udostępnimy takie dane.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Państwa dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

 • W jakim celu Spółka RGB przetwarza Państwa dane osobowe?
Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Świadczenie przez Spółkę RGB  usług znajdujących się w jej ofercie tj.

-       usług z zakresu diagnostyki urządzeń,

-       usług serwisowania sprzętu,

-       usług sprzedaży elektroniki przemysłowej,

-       usług skupu automatyki i elektroniki przemysłowej,

-       usług demontażu linii produkcyjnych,

-       usługi przeglądu silników.

♦   wykonanie zamówionej przez Państwa usługi;

♦   pobranie od Państwa opłaty za usługi świadczone przez Spółkę RGB.

♦   wykonywanie zawartej z Państwem umowy;

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

♦   odpowiadanie na Państwa zapytania;

♦   rozpatrywanie ewentualnych reklamacji i prowadzenie sporów z Państwem;

 

♦   wykonywanie zawartej z Państwem umowy;

♦   realizowanie uzasadnionych interesów Spółki RGB;

 

art. 6 ust. 1 lit. b), f) RODO

♦   wystawianie faktur VAT, dokonywanie rozliczeń, prowadzenie dokumentacji księgowej;

♦   wykonywanie zawartej z Państwem umowy;

♦   realizowanie uzasadnionych interesów Spółki RGB;

♦   wypełnienie obowiązku prawnego;

art. 6 ust. 1 lit. b), c), f) RODO

Zatrudnianie pracowników, współpracowników

♦   prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej;

♦   wypłata wynagrodzenia;

♦   stosowanie się do zarządzeń, poleceń, instrukcji, nakazów organów państwowych;

♦   wypełnianie obowiązków nałożonych na Spółkę RGB przez przepisy prawa jak np. rozliczenie pracowników z US, zgłaszanie pracowników do ZUS;

♦   wypełnienie obowiązku prawnego;

♦   realizowanie uzasadnionych interesów Spółki RGB;

       

art. 6 ust. 1 lit. c), f) RODO

Zarządzanie Spółką RGB

♦   planowanie i prowadzenie działalności Spółki RGB;

♦   szkolenie pracowników Spółki RGB;

♦   dostosowywanie oferty Spółki RGB do Państwa potrzeb;

♦   obrona i egzekwowanie przysługujących Spółce praw;

♦   realizowanie uzasadnionych interesów Spółki;

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Marketing bezpośredni

♦   wysyłanie newslettera klientom, którzy wyrazili na to zgodę;

♦   wyświetlanie spersonalizowanych informacji handlowych o produktach, usługach, rabatach i promocjach oferowanych przez Spółkę RGB w używanej przez Państwa przeglądarce internetowej z wykorzystaniem systemu reklamowego Google Ads.

♦   Wyrażona przez Państwa zgoda;

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

♦   realizowanie uzasadnionych interesów Spółki;

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

  ! Spółka RGB może przetwarzać również szczególne kategorie danych osobowych. Może to nastąpić w celu wypełnienia przez Spółkę RGB obowiązków ustawowych.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 RODO Przetwarzanie przez Spółkę RGB szczególnych kategorii danych osobowych może nastąpić m.in.:

 • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na ich przetwarzanie w jednym lub kilku konkretnych celach;
 • w przypadku gdy jest to niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów;
 • w przypadku gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania praw przez Spółkę RGB;
 • w przypadku gdy jest to niezbędne z uwagi na istotny interes publiczny;
 • Jak długo Spółka RGB będzie przechowywała Państwa dane osobowe?
Spółka RGB nie przechowuje Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne, ale możemy ich potrzebować z uwagi na istnienie prawnych powodów, dla których powinniśmy lub musimy je przechowywać, jak również w celu ochrony Państwa lub Spółki RGB (np. obsługa ewentualnych roszczeń).

Czas przechowywania przez Spółkę RGB Państwa danych osobowych zależy od różnych czynników takich jak np.

 • Powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Pozostawanie przez Spółkę RGB w sporze prawnym z Państwem lub z inną stroną trzecią.
 • Rodzaj Państwa danych osobowych posiadanych przez Spółkę RGB.
 • Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Spółkę RGB?
 • Prawo do cofnięcia zgody

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody, jakiej udzielili Państwo w formularzu kontaktowym. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Spółkę RGB zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Państwa żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za Państwa zgodą.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu
Podstawa prawna: art. 21 RODO

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i Spółka RGB nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy Państwa dane, wobec wykorzystania których wnieśli Państwo sprzeciw.

 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych dotyczących Państwa danych osobowych.

Mają Państwo prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. Wycofali Państwo określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę;
 2. Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. Wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych w celach marketingowych;
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
! Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Spółka RGB może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli zgłoszą Państwo takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia Spółka RGB uniemożliwi Państwu korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych;
 2. gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem;
 3. gdy Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których Spółka RGB je zebrała lub wykorzystywała, ale są one potrzebne Państwu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Państwa szczególną sytuację – ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje Spółka RGB, przetwarzając Państwa dane osobowe.
 • Prawo dostępu do danych
Podstawa prawna: art. 15 RODO

Mają Państwo prawo uzyskać od Spółki RGB potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, mają Państwo prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania danych

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Mają Państwo prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez Państwa danych osobowych. Mogą Państwo tego dokonać poprzez złożenie Spółce RGB wniosku o dokonanie sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

 • Prawo do przenoszenia danych

Podstawa prawna: art. 20 RODO

Mają Państwo prawo otrzymać dane osobowe, które dostarczyli Państwo Spółce RGB, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Mają Państwo również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Spółkę RGB bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występują Państwo do Spółki RGB z żądaniem, Spółka RGB spełni to żądanie albo odmówi jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Spółka RGB nie będzie mogła spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Państwa uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Mogą Państwo zgłaszać do Spółki RGB skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu uprawnień.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Państwu na mocy RODO zostały naruszone przez Spółkę RGB, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

 • Jakie Państwa dane osobowe, pobierane są automatycznie po wejściu na stronę internetową Spółki RGB?
 • Serwer
System informatyczny, z którego korzysta strona automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego Państwo korzystają. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą:, IP, adresów pobieranych plików strony czy adresu wyjścia i są wykorzystywane jedynie w celach diagnostycznych.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi nam przez Państwa i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 • Cookies
Strona internetowa wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celach technicznych obsługi sesji.

W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies mogą Państwo zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy Państwa przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Spółka RGB nie może zagwarantować poprawnego działania strony.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chcieliby Państwo je skasować, mogą to Państwo zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy Państwa przeglądarki internetowej.

 • Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Spółkę RGB źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi nam przez Państwa i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies mogą Państwo zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google Spółka RGB nie może zagwarantować poprawnego działania strony.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chcieliby Państwo je skasować, mogą to Państwo zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 • Pixel Facebook
Pixel Facebook wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Spółkę RGB  źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Pixel Facebook gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Pixel Facebook może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Facebook.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi nam przez Państwa i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies mogą Państwo zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Pixel Facebook nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Pixel Facebook, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chcieliby je Państwo skasować, można to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 • Google AdWords (cookies)
Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi nam przez Państwa i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies mogą Państwo zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google Spółka RGB nie może zagwarantować poprawnego działania strony.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie chcieliby je Państwo skasować, mogą to Państwo zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 • Social Plugins
Na stronie internetowej Spółki RGB używane są wtyczki społecznościowe (Social Plugins). Wtyczki można rozpoznać po tym, że są oznaczone odpowiednim logo danego operatora.

Wtyczki te mogą być wykorzystywane do wysyłania informacji, które mogą zawierać dane osobowe, do danego operatora i mogą być przez niego wykorzystywane. Aby aktywować żądaną wtyczkę społecznościową, należy kliknąć odpowiedni przycisk. Zostajemy następnie przekierowani do zakładki, która poprosi nas o ponowne kliknięcie w daną wtyczkę w celu skorzystania z usług danego operatora. Spółka RGB nie gromadzi za pomocą wtyczek jakichkolwiek danych osobowych.

Spółka RGB  nie odpowiada za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez operatorów portali. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z nich we własnym zakresie i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcą Państwo powierzyć im swoje dane osobowe.

Aby dowiedzieć się, jakie konkretne dane są gromadzone przez poszczególnych operatorów i w jaki sposób są wykorzystywane, należy zapoznać się z politykami prywatności danego operatora. Prosimy zwróć uwagę, że w przypadku  gdy są Państwo zalogowani na portalu Facebook w tym samym czasie, Facebook może zidentyfikować Państwa jako gościa na określonej stronie.

 • Czy Spółka RGB może zmienić niniejszą Politykę prywatności?

Spółka RGB zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej Spółki RGB lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Mamy nadzieję, że zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności pozwoliło Państwu poczuć się bezpiecznie w zakresie celów i podstaw przetwarzania przez Spółkę RGB Państwa danych osobowych.